Monday, February 1, 2016

Isn't Oprah the new spokeswoman?


1 comment:

Anonymous said...

no, Paris Hilton.......

vaquero viejo